Προμήθεια και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού

Δαγκλή 22, 55337
Τριανδρία
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 210 6625268


info@techscience.gr
PRIVACY POLICY
 

Climatic Loads

Παραγωγή Κλιματικών φορτίων

Οι εξαιρετικά λεπτομερείς κανόνες επαλήθευσης των προτύπων απαιτούν συχνά τη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κατά τον σχεδιασμό των κατασκευών και την εξεύρεση βέλτιστων λύσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αμέτρητοι συνδυασμοί και περιπτώσεις φορτίσεων, οι οποίοι δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν με χειροκίνητους υπολογισμούς. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο για τα μετεωρολογικά φορτία. Η ενότητα παρέχει εξαιρετική βοήθεια στους μελετητές, δημιουργώντας και διαχειριζόμενη αυτόματα τα φορτία χιονιού και ανέμου σύμφωνα με το πρότυπο.

SWG MODULE

CFD MODULE

SWG - Αυτόματη παραγωγή φορτίων ανέμου/χιονιού

Η ενότητα παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας του φορτίου χιονιού και ανέμου σε τυπικές κατασκευές σύμφωνα με το πρότυπο. Λειτουργεί με το εργαλείο load panel του λογισμικού, το οποίο πρέπει να καλύπτει τα επηρεαζόμενα εξωτερικά επίπεδα περιγράμματος της κατασκευής, δεδομένου ότι το αυτόματα παραγόμενο μετεωρολογικό φορτίο μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε αυτά τα πλαίσια. Το αποτέλεσμα του αυτόματου κρίσιμου συνδυασμού φορτίων μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά για τον χειρισμό σημαντικού αριθμού πιθανών συνδυασμών φορτίων.

Παραγωγή φορτιστικών καταστάσεων

Η ενότητα παράγει αυτόματα τις απαραίτητες περιπτώσεις φορτίου που ανήκουν στις ομάδες φορτίων χιονιού και ανέμου. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του προτύπου, μπορεί να υπάρχει σημαντικός αριθμός συνδυασμών φορτίων, ο χειρισμός των οποίων διευκολύνεται από το αποτέλεσμα του κρίσιμου συνδυασμού.

Χρήση φορτιστικών πάνελ

Η ενότητα απαιτεί τη χρήση του εργαλείου AxisVM load panel. Τα οριακά επίπεδα της κατασκευής πρέπει να καλύπτονται από πίνακες φορτίου, και στη συνέχεια τα φορτία χιονιού και ανέμου κατανέμονται σε αυτούς τους πίνακες λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες ζώνες φορτίου.

 

Το Load panel δεν έχει δομικό ρόλο στο μοντέλο. Χρησιμεύει μόνο για τη διανομή των φορτίων που τοποθετούνται σε αυτό στα δομικά στοιχεία.

Παράμετροι φορτίων χιονιού

Το φορτίο χιονιού μπορεί να δημιουργηθεί σε κεκλιμένη (ή επίπεδη) ή κυλινδρική στέγη. Η χαρακτηριστική τιμή του φορτίου χιονιού και άλλοι συντελεστές μπορούν να καθοριστούν λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς κανόνες του εφαρμοζόμενου προτύπου.

Ειδικές επιλογές για φορτία χιονιού

Η μονάδα μπορεί να υπολογίζει συντελεστές μορφής φορτίου χιονιού για στέγες που εφάπτονται και βρίσκονται κοντά σε ψηλότερες κατασκευές ή έχουν στηθαίο που λειτουργεί ως εμπόδιο. Μπορεί να λάβει υπόψη την επίδραση του υπερκείμενου χιονιού στα άκρα της στέγης. Οι παράμετροι αποθηκεύονται μαζί με τις ακμές, έτσι ώστε διαφορετικές ακμές στέγης να μπορούν να έχουν διαφορετικές παραμέτρους.

Ως κατεύθυνση του ανέμου λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές διευθύνσεις X, Y του μοντέλου και οι διευθύνσεις που περικλείουν γωνία 45 μοιρών με αυτές.

Παράμετροι φορτίων ανέμου

Στις γενικές παραμέτρους μπορούν να οριστούν τα απαιτούμενα βασικά δεδομένα του φορτίου ανέμου, τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο πρότυπο:

 

  • Συντελεστές ταχύτητας και πίεσης ανέμου
  • Κατηγορία εδάφους
  • Προσαρμοσμένοι συντελεστές κατεύθυνσης

Φορτία ανέμου - κατηγοριοποίηση

Στην ενότητα, το φορτίο ανέμου μπορεί να ανατεθεί και να παραχθεί σε υποκατασκευές που ορίζονται από τα επιλεγμένα τμήματα του μοντέλου. Για κάθε υποκατασκευή πρέπει να εκχωρηθεί ένας πρωτογενής τύπος δομικού μοντέλου σύμφωνα με το πρότυπο. Σε περίπτωση υποκατασκευών τύπου κτιρίου: είναι διαθέσιμοι οι τύποι επίπεδης στέγης, μονοκλινούς στέγης, δίρριχτης στέγης, ισχιακής στέγης και βαρελόσχημης στέγης. Επιπλέον, μπορούν επίσης να οριστούν στέγαστρα και ελεύθεροι τοίχοι και πινακίδες.
Η εφαρμοζόμενη μέθοδος επιτρέπει στο χρήστη να προσεγγίσει το φορτίο ανέμου σύνθετης κατασκευής με διαφορετικά πρότυπα μοντέλα, και το πρόγραμμα μπορεί να συνδυάσει τα φορτία ανέμου για τέτοιες υποκατασκευές σε ένα γενικό φορτίο ανέμου για ολόκληρη την κατασκευή.

Πίνακας παραμέτρων ανέμου

Αφού δημιουργηθούν τα φορτία ανέμου, όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τον υπολογισμό τους είναι διαθέσιμα στον Πίνακα περιήγησης στην ενότητα Φορτία/Φορτίο ανέμου σε υποστυλώματα. Οι παράμετροι φορτίου ανέμου συνοψίζουν τις τιμές που δεν είναι συγκεκριμένες για την περίπτωση φορτίου. Οι παράμετροι περίπτωσης φορτίου ανέμου συνοψίζουν τις παραμέτρους που αφορούν την περίπτωση φορτίου για κάθε περίπτωση φορτίου ανέμου. Αυτές οι παράμετροι ομαδοποιούνται με βάση τις ζώνες που δημιουργούνται στους επιλεγμένους πίνακες φορτίου.

CFD - Υπολογισμός ανέμου μέσω ρευστοδυναμικής

Οι κώδικες/πρότυπα σχεδιασμού παρέχουν οδηγίες για τη συμπερίληψη συντελεστών ανεμοπίεσης μόνο για κατασκευές με σχεδόν κανονική γεωμετρία. Στην περίπτωση πιο πολύπλοκων ή σύνθετων κατασκευών, οι μέθοδοι αυτές δεν εφαρμόζονται και οι συντελεστές πίεσης πρέπει να προσδιορίζονται μεμονωμένα με προσομοίωση ρευστοδυναμικής (μοντελοποίηση CFD) ή δοκιμή σε αεροσήραγγα. Η ενότητα CFD επιτρέπει την εισαγωγή αυτών των αποτελεσμάτων στο AxisVM.

 

Η ενότητα CFD είναι μια γενική διεπαφή που επιτρέπει τον καθορισμό των πιέσεων που προκαλούνται από τη ροή ουσιών πάνω σε τομείς ή πίνακες φορτίου. Παρόμοια με την ανάλυση Pushover, υπάρχουν μη γραμμικά, πλαστικά υλικά, μη γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία, μη γραμμικές στηρίξεις και συγκεντρωμένες πλαστικές αρθρώσεις για να χαρακτηριστεί η μη γραμμική συμπεριφορά της κατασκευής.

Καθορισμός κατανομής πίεσης

Η κατανομή της πίεσης στην επιφάνεια της κατασκευής μπορεί να προκύψει από ένα μοντέλο CFD ή από ένα πείραμα σε αεροσήραγγα.

Εισαγωγή της κατανομής πίεσης

Το CFD interface είναι διαθέσιμο από τον πίνακα Loads, με την προϋπόθεση ότι έχει επιλεγεί ένα στατικό φορτίο.

Οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων

Οι παραμορφώσεις και οι δυνάμεις που δημιουργούνται από την εφαρμοζόμενη κατανομή της ανεμοπίεσης μπορούν να εμφανιστούν με τους συνήθεις τρόπους, όπως σε διαγράμματα, απομονωτικές γραμμές ή ισοϋψείς.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για όλες τις λειτουργίες του AxisVM?