Προμήθεια και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού

Δαγκλή 22, 55337
Τριανδρία
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 210 6625268


info@techscience.gr
PRIVACY POLICY

AN INSPIRING PARTNER IN DESIGN

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Τρεις ενότητες, SE1, SE2 και DYN, είναι διαθέσιμες στο AxisVM για τη σεισμική ανάλυση και το σχεδιασμό κατασκευών: ανάλυση φάσματος απόκρισης, ανάλυση pushover και ανάλυση χρονοϊστορίας, αντίστοιχα. Στην ανάλυση φάσματος διαμορφικής απόκρισης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα τυποποιημένο σύμφωνο ή ένα προσαρμοσμένο φάσμα σχεδιασμού που καθορίζεται από τον χρήστη. Η ανάλυση λαμβάνει υπόψη τις στρεπτικές επιδράσεις και μπορούν να επιλεγούν διαφορετικά φάσματα για κάθε παγκόσμια διεύθυνση. Με την ανάλυση pushover, μπορεί να ληφθεί η μη γραμμική απόκριση της κατασκευής, λαμβάνοντας υπόψη γεωμετρικές και υλικές μη γραμμικότητες, μη γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία και πλαστικές αρθρώσεις.

SE1 - ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ενότητα SE1 περιλαμβάνει διάφορα εργαλεία που διευκολύνουν την εκτέλεση της Ανάλυσης Φάσματος Διαμορφωτικής Απόκρισης (MRSA) στο AxisVM. Τα εργαλεία εκτελούν αυτόματα τη δημιουργία σεισμικής φόρτισης σε τρεις ορθογώνιες διευθύνσεις για κάθε τρόπο δόνησης, τον υπολογισμό της απόκρισης της κατασκευής για κάθε τρόπο δόνησης και τον συνδυασμό των ιδιομορφικών αποκρίσεων σε μια διέπουσα σεισμική επίδραση. Τα αποτελέσματα από τους επιμέρους τρόπους μπορούν να συνδυαστούν χρησιμοποιώντας είτε την τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος τετραγώνων (SRSS) είτε τη μέθοδο του πλήρους τετραγωνικού συνδυασμού (CQC). Το πρόγραμμα υπολογίζει πρόσθετες στρεπτικές ροπές γύρω από τον κατακόρυφο άξονα για κάθε όροφο και μορφή τρόπου λειτουργίας. Το μέγεθος των στρεπτικών ροπών εξαρτάται από το οριζόντιο φορτίο και την εκκεντρότητα κάθε ορόφου.

TARGET DISPLACEMENT

Η μετατόπιση-στόχος υπολογίζεται με βάση το ελαστικό φάσμα και την καμπύλη ικανότητας με τη βοήθεια της λεγόμενης μεθόδου Ν2 που συνιστάται στο προσάρτημα Β του Ευρωκώδικα 8.

Η τιμή σχεδιασμού των σεισμικών δυνάμεων μπορεί να διαβαστεί από την καμπύλη ικανότητας σε επίπεδο μετατόπισης στόχου. Οι διαλυτικές ζώνες πρέπει να ελέγχονται ως προς τις παραμορφώσεις που σχετίζονται με τη μετατόπιση-στόχο, ενώ τα μη διαλυτικά στοιχεία πρέπει να ελέγχονται ως προς τη φέρουσα ικανότητα, συμπεριλαμβανομένης της υπεραντοχής. Η ικανότητα παραμόρφωσης της κατασκευής πρέπει να υπερβαίνει τη μετατόπιση-στόχο κατά 50%.

ADRS SPECTRUM

Το φάσμα απόκρισης επιτάχυνσης-μετατόπισης (ADRS) υπολογίζεται και εμφανίζεται από το AxisVM. Η πλαστιμότητα των κατασκευών μπορεί να φανεί στο φάσμα ADRS.

INTERSTOREY DRIFTS

Το AxisVM υπολογίζει και εμφανίζει απόλυτες μετατοπίσεις και σχετικούς λόγους μετατόπισης ορόφων (interstory drift). Το διάγραμμα της απόλυτης μετατόπισης δείχνει την οριζόντια μετατόπιση του κέντρου βάρους των ορόφων σε σχέση με το έδαφος. Το διάγραμμα αναλογίας ολίσθησης μεταξύ ορόφων δείχνει την ολίσθηση μεταξύ ορόφων εκφρασμένη ως ποσοστό του ύψους του ορόφου. Το τελευταίο διάγραμμα βοηθά να ελεγχθεί εάν η κατασκευή πληροί τις απαιτήσεις των ορίων ολίσθησης του επιλεγμένου κώδικα σχεδιασμού.

SE2 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η ανάλυση χρονοϊστορίας της ενότητας DYN μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της γραμμικής ή μη γραμμικής δυναμικής απόκρισης της κατασκευής υπό σεισμική διέγερση. Αυτός ο τύπος σεισμικής ανάλυσης είναι ο πιο πολύπλοκος και για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται συνήθως σε ειδικές περιπτώσεις (κατασκευές υψηλής σημασίας ή σεισμικά απομονωμένες κατασκευές κ.λπ.). Για την εκτέλεση της ανάλυσης απαιτούνται τα λεγόμενα επιταχυνσιογραφήματα (χρονοϊστορίες εδαφικής επιτάχυνσης) που περιγράφουν την εδαφική κίνηση δίνοντας την εδαφική επιτάχυνση ως συνάρτηση του χρόνου.

 

Παρόμοια με την ανάλυση Pushover, υπάρχουν μη γραμμικά, πλαστικά υλικά, μη γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία, μη γραμμικές στηρίξεις και συγκεντρωμένες πλαστικές αρθρώσεις για να χαρακτηριστεί η μη γραμμική συμπεριφορά της κατασκευής.

 

Μια λεπτομερής περιγραφή της ενότητας DYN μπορεί να βρεθεί στη σελίδα Δυναμική ανάλυση, ενώ αυτή η σύντομη περίληψη καλύπτει μόνο τις δυνατότητες όσον αφορά τη σεισμική ανάλυση.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για όλες τις λειτουργίες του AxisVM?